Nairobi, Kenya
       
     
2014.12.17_Chester House-65.jpg
       
     
2015.09.05_Nairobi Safari Club-1097.jpg
       
     
2015.11.21_Abandoned Nairobi-1102.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-171.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-176.jpg
       
     
2016.08.20_Kinale Sunrise_D610-1067.jpg
       
     
MUT_0812.jpg
       
     
Copenhagen, Norway
       
     
Dubai
       
     
2016.12.11-17_DUBAI-649.jpg
       
     
Art Comes First (in Nairobi)
       
     
2018.10.21_ACF-132.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-189.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-190.jpg
       
     
Pretoria, SA
       
     
Joburg, SA
       
     
MUT_4056.jpg
       
     
MUT_4155.jpg
       
     
Stockholm, Sweden
       
     
MUT_9856.jpg
       
     
MUT_9804.jpg
       
     
MUT_9811.jpg
       
     
MUT_0045.jpg
       
     
MUT_0036.jpg
       
     
MUT_0103.jpg
       
     
MUT_9877.jpg
       
     
Kampala, Uganda
       
     
Zanzibar
       
     
 Photos taken in Zanzibar, Tanzania by Mutua Matheka in November, 2014. [mutuamatheka.co.ke]
       
     
Nairobi, Kenya
       
     
Nairobi, Kenya
2014.12.17_Chester House-65.jpg
       
     
2015.09.05_Nairobi Safari Club-1097.jpg
       
     
2015.11.21_Abandoned Nairobi-1102.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-171.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-176.jpg
       
     
2016.08.20_Kinale Sunrise_D610-1067.jpg
       
     
MUT_0812.jpg
       
     
Copenhagen, Norway
       
     
Copenhagen, Norway
Dubai
       
     
Dubai
2016.12.11-17_DUBAI-649.jpg
       
     
Art Comes First (in Nairobi)
       
     
Art Comes First (in Nairobi)
2018.10.21_ACF-132.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-189.jpg
       
     
2018.10.21_ACF-190.jpg
       
     
Pretoria, SA
       
     
Pretoria, SA
Joburg, SA
       
     
Joburg, SA
MUT_4056.jpg
       
     
MUT_4155.jpg
       
     
Stockholm, Sweden
       
     
Stockholm, Sweden
MUT_9856.jpg
       
     
MUT_9804.jpg
       
     
MUT_9811.jpg
       
     
MUT_0045.jpg
       
     
MUT_0036.jpg
       
     
MUT_0103.jpg
       
     
MUT_9877.jpg
       
     
Kampala, Uganda
       
     
Kampala, Uganda
Zanzibar
       
     
Zanzibar

Photos taken in Zanzibar, Tanzania by Mutua Matheka in November, 2014. [mutuamatheka.co.ke]

 Photos taken in Zanzibar, Tanzania by Mutua Matheka in November, 2014. [mutuamatheka.co.ke]
       
     

Photos taken in Zanzibar, Tanzania by Mutua Matheka in November, 2014. [mutuamatheka.co.ke]